පිරිවෙන් විෂය නිර්දේශය

   
සිංහල DOWNLAOD
පාලි DOWNLAOD
සංස්කෘත DOWNLAOD
ත්‍රිපිටක ධර්මය DOWNLAOD
ගණිතය DOWNLAOD
ඉංග්‍රීසි DOWNLAOD
භූගෝල විද්‍යාව DOWNLAOD
සමාජ විද්‍යාව DOWNLAOD
ඉතිහාසය DOWNLAOD
සාමාන්‍ය විද්‍යාව DOWNLAOD
දෙමළ DOWNLAOD
බුද්ධ ධර්මය (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
සංස්කෘත (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
ඉතිහාසය (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
පාලි (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
සිංහල (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
දේශපාලන විද්‍යාව (උ.පෙළ.) DOWNLAOD
ප්‍රාචීන DOWNLAOD