1 වසර බුද්ධ ධර්මය

1 මුනිඳු නමදිමු

2 රාහුල පොඩි හාමුදුරුවෝ

3 තෙරුවන් නමදිමු

4 අනුරාධපුර ථූපාරාම වෙහෙර වහන්සේ

5 හපන්කමට ගරු බුහුමන්

6 සතර පෙර නිමිති

7 කිඹුල්වත් පුරයට වැඩමවීම

8 හොඳ දරුවෝ

9 කලණ මිතුරු වේ සුමිතුරු

10 බක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ

11 පෝය දාට පන්සල් යමු

12 චුල්ලපන්ථක පොඩි හාමුදුරුවෝ

13 සැදැහැවත් සිටු දියණිය

14 යහපත් වැඩ කරමු

15 සතුට උතුම්ම ධනයයි

16 සේරුවාවිල මංගල මහා සෑය

17 සුදු මුදු දුමිඳු

18 සාම ජාතකය

19 අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ

20 කතරගම කිරිවෙහෙර