අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව Past Papers PDF Download

අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව Past Papers PDF Download

අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව Past Papers PDF Download

>> විද්‍යාපීඨ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර Download PDF

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2011 (2012) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2012 (2013) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2013 (2014) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2014 (2015) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2016 (2017) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2017 (2018) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

| අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව  2018 (2019) ප්‍රශ්න පත්‍රය >>  DOWNLOAD

 

සියනෑ අස්වැන්න – සියනෑ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ 31 වන කණ්ඩායමේ සත්කාරයකි

 

අනෙකුත් වෘතීය විෂයන් සදහා අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර බාගත කරගැනීමට පිවිසෙන්න