විද්‍යාව I, II / 2016 O/L Past Papers

විද්‍යාව I, II / 2016 O/L Past Papers නොමිලයේ බාගත කරගන්න. 2016 වර්ෂයේ සියලූම විෂයන් සදහා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

School Text books Free Download

Free Download

✦ විද්‍යාව I  – DOWNLOAD

✦ විද්‍යාව Il  – DOWNLOAD

 

2016 වර්ෂයේ සියලූම විෂයන් සදහා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්න >>