විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I, II / 2016 O/L Past Papers

විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I, II / 2016 O/L Past Papers නොමිලයේ බාගත කරගන්න. 2016 වර්ෂයේ සියලූම විෂයන් සදහා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

School Text books Free Download

Free Download

✦ විද්‍යුත් ලේඛණකරණය හා ලඝුලේඛනය I, II  – DOWNLOAD

 


2016 වර්ෂයේ සියලූම විෂයන් සදහා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්න >>