1 වසර පිරිවෙන් ගණිතය


වෘත්ත

ස්ථානීය අගය

පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම

කාලය

සංඛ්‍යා රේඛාව

දිශා

භාග හඳුනා ගනිමු

කෝණ

භාග

තේරීම

සාධක හා ගුණාකාර

සරල රේඛා ඛණ්ඩය

දශම

සංඛ්‍යා වර්ග හා සංඛ්‍යා රටා

සරල රේඛීය තල රූප

දිග

ස්කන්ධය

වීජීය සංකේත

වීජීය ප්‍රකාශන ගොඩනැගීම හා ආදේශය

ද්‍රව මිනුම්

කාටීසීය තලය

දර්ශක

වර්ගඵලය

දත්ත රැස්කිරීම හා නිරූපණය

දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය

සිදුවීමක විය හැකියාව