1 වසර සංස්කෘත පිරිවෙන්

දේවනාගරී අක්ෂර මාලාව – ස්වර
දේවනාගරී අක්ෂර මාලාව – ව්‍යඤ්ජන
ස්වර-ව්‍යඤ්ජන සංයෝගයෙන් වචන ලිවීම
පිලි යෙදීම
බැඳි අකුරු හා සංස්කෘත ඉලක්කම්
නාම වරනැඟීම
සර්වනාම වරනැගීම
වර්තමාන කාල ක්‍රියා වරනැගීම
නාම වරනැගීම II
ශබ්දවල ප්‍රථමා විභක්ති පද
උක්ත පද හා ක්‍රියාපද යොදා වාක්‍ය තැනීම
නාම වරනැගීම – III
නාම වරනැඟීම- IV
නාම වරනැඟීම – V
අතීත කාල ක්‍රියා වරනැඟීම
අනාගත කාල ක්‍රියා වරනැඟීම
නාම වරනැඟීම – VI
ශ්ලෝක වාචෝද්ගත කිරීම