10 වසර දෙමළ

1. இனிய தமிழ் பொங்கல்

2. ஹலோ

3. நண்பனுக்கு ஒரு கடிதம்

4. நான் சென்ற சுற்றுலா

5. இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி

6. தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை

7. வைத்தியருடன்

8. பால் குடிக்காத பூனை

9. சந்தைக்குப் போவோம்

10. நான் விரும்பும் பெரியார்

11. கிராம உத்தியோகத்தரும், கிராம வாசியும்

12. கீரியும் பாம்பும்

13. விகடன்

14. மொழிகற்றலின் அவசியம்

15. நாயின் சுயசரிதை