4 වසර ක්‍රිස්තු ධර්මය

1 ලස්සන ගංඟා ඇළ දොළ

2 ගොඩ බිම සහ මුහුද අපේ

3 අපේ මිතුරෝ

4 අපේ සුරතල් සතුන්

5 අසල්වැසි මිතුරෝ

6 භාවනාවෙන් යැදුම්

7 ගයන, රඟන යැදුම්

8 චිත්‍ර හා කැටයම් මඟින් යෙදුම්

9 අපේ ජුදෙව් මුතුන් මිත්තෝ

10 කිතුනු මුතුන් මිත්තෝ

11 සමීප මිතුරෝ

12 අනුගාමික කාන්තාවෝ

13 ආගන්තුක සත්කාරය

14 සතුරන්ට මිතුරුකම්

15 නිවෙස් තුළ කාරුණික වෙමු

16 මග තොටේ දී කාරුණික වෙමු

17 අසීමිත ‍‍ ප්‍රේමය

18 අසීමිත කරුණාව

19 අසීමිත මිත්‍රත්වය

20 පරිතයාගශීලි බව – ආබ්‍රහම්

21 සමාව යුදූ දාවිත්

22 නිහතමානී බව – ජේසුස් වහන්සේ

23 ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ එ‍ඬේරාය

24 මාගේ හද සමිඳුන් පසසයි

25 ඔබගේ රාජ්‍යය ඒවා