4 වසර ගණිතය

1 සංඛ්‍යා අවබෝධය

2 සංඛ්‍යා එකතුව

3 සංඛ්‍යා අඩු කිරීම

4 සංඛ්‍යා රටා

5 ගුණ කිරීම

6 මීටර හා සෙන්ටිමීටර

7 භාග8 ඝනවස්තු හා හැඩතල

9 ප්‍රස්තාර

10 කිලෝග්රෑම් සහ ග්රෑම්

11 බෙදීම

12 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 1

13 ලීටර හා මිලිලීටර

14 තුල්‍ය භාග

15 දශම

16 සංඛ්‍යා අවබෝධය

17 ගුණ කිරීම

18 කෝණ හා දිශා

19 කාලය

20 මුදල්

21 සංඛ්‍යා එකතු කිරීම

22 සංඛ්‍යා අඩු කිරීම

23 වර්ගඵලය

24 බෙදීම

25 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 2

26 වගු හා ප්‍රස්තාර

27 මුදල් ගනුදෙනු කිරීම හා බිල්පත් සකස් කිරීම

28 දශම සංඛ්‍යා – රෝම සංඛ්‍

යා29 මීටර හා සෙන්ටිමීටර

30 කිලෝග්රෑම් ග්රෑම්

31 ලීටර හා මිලිලීටර

32 ගුණ කිරීම

33 අවකාශය පිළිබඳ හැකියා ලැබීම

34 බෙදීම

35 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 3

36 පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 4