4 වසර සිංහල

1 සුන්දර ගම්මානයක්

2 මගේ රට

3 පොල්ලෙ බලේ

4 පිළිහුඩු නයිදේ

5 අඹයාළුවෝ

6 විදුලි බුබුළ

7 මගෙ සිත පිබිදෙන්නේ

8 හෝර්ටන් තැන්නේ සිරි නරඹමු

9 සිරිමත්

10 සෙවිල්ල

11 හදමු බලමු

12 වලස් වෙදකම

13 මගේ කුඩා නිවස කඩා බිම නොදමන්නේ

14 නෙළුම් කුමාරි

15 මෙහෙමයි වී බත් වන්නේ

16 අපූරු සෙනෙහස

17 වන අසිරිය

18 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා